Alla inlägg av John

Fullt ös i hamnen, hjälp till du också!!

Arbetet är igång för fullt och det finns mycket man som medlem kan bidra med. Det kommer finnas gott om arbete att göra för er som saknar arbetstimmar och för er som vill att vi ska ha en trevlig hamn att vistas i. Vi vill att så många som möjligt engagerar sig i hamnen/båtklubben för att avlasta arbetstryck på det fåtal individer som lägger väldigt många timmar där just nu.

Ta kontakt med någon av våra vackra intendenter så får ni arbetsuppgifter om ni är osäkra på vad som behövs göras. 

 

Kul att så många (nästan alla) ligger i vattnet innan midsommar. Tänk på att vi fortfarande ska hålla avstånd till varandra och ha respekt för rådande Covid-19. 

 

//Glid i frid

Nyhetsbrev inför sommaren -20

Medlems information
Styrelsen tycker att det är kul att se så stor aktivitet redan i hamnen och så många båtar i vattnet redan. Vi hälsar alla gamla och nya medlemmar välkomna till årets båtsäsong och vi hoppas också att säsongen 2020 ska bjuda på mycket fint båtväder och trevliga sommardagar.
Styrelsen vill därför ta tillfället i akt att informera om några saker som kommer att ske inför och under denna säsong.
Under V22 inleds muddringen av Hamnen med början i Hamninloppet och vidare utmed den södra kajen. Därefter kommer lilla hamnen att grävas ur samt även de båtplatser som ligger innanför kranen. Muddring kommer också att ske framför kranen vid i och urtagnings platserna. Vi vill därför göra de båtplatsägare som har platser inom detta område ha överens seende med detta Intendenterna kommer att kontakta er om ni behöver tillfälligt flytta på era båtar. Vi räknar med att allt ska vara färdigt till V24. Efter att muddringen är klar kommer nya linor att sättas upp mellan båtplatserna igen.
Angående vårfesten så måste vi tyvärr meddela att under rådande omständigheter (COVID-19) så kommer den i år att ställas in. Vi får komma igen med full kraft till nästa år med detta.
Detta gäller även årets seglarläger. Klubben och Habo kommun kommer däremot erbjuda barn och ungdomar en prova på dag istället för jollesegling den 16/6. Klubben kommer då att tillhandahålla jollar och grillplats för aktiviteten. För aktiviteten ansvarar Habo kommun men vi kommer också att ha en eller två representanter på plats.
Hamnområdet kommer att uppdateras med nya skyltar så som knop skyltar och avgiftsskyltar för gästande båtar.
Under sommaren kommer vi att inventera kvarvarande master i mast ställen så att vi innan hösten kan flytta undan de som inte har en känd ägare. Vet ni med er att ni har en mast liggande v.v att ta kontakt med någon av intendenterna omgående.
Tänk på att alla sopkärl i hamnområdet är till för båtägare och gästande båtar enbart. Sopor som inte får plats i sopkärlen måste tas hem och slängas på kommunens sortergård.
Till sist så vill styrelsen efterlys någon som är elektriker som kan vara behjälplig med diverse elarbeten i hamnen. Känner du att detta är du så ta i så fall kontakt med våra intendenter Oscar Landh, Anders Johansson eller Christer Johansson.
Skön sommar!
Styrelsen

www.dagensbåtliv.se

NFB:s Kanalintyg krävs inte

Nya sjötrafikregler gäller på Göta Kanal


Bengt Utterström 2020-03-31

Blåstavla anger att det är cirka 300 meter kvar till bro eller sluss. Mellan fripåle och bro eller sluss får man inte förtöja.
Bild:Transportstyrelsen.
Blåstavla anger att det är cirka 300 meter kvar till bro eller sluss. Mellan fripåle och bro eller sluss får man inte förtöja.

Från och med den 1 mars gäller nya och tydligare regler för sjötrafiken längs hela Göta Kanal mellan Mem i Slätbaken och Sjötorp i Vänern. Reglerna gäller för alla som färdas på kanalen. De nya reglerna är att anse som enklare än det internationella regelverket för kanalfart som gäller på vissa av Europas kanaler. Dessa har Sverige inte ratificerat.

Tanken med de nya reglerna är att de ska vara lättare att förstå och följa. Till exempel har man gjort tydliga och förklarande illustrationer som ska göra det enklare både för allmänheten och yrkessjöfarten att göra rätt i framförallt trånga passager i kanalen. Transportstyrelsen har i dialog med bland annat Göta Kanalbolaget utformat de nya reglerna.


Här är några av de nya reglerna:

Ett fartyg får inte föras i kanalen om det har en större längd över allt än 30 meter, en större bredd än 7 meter eller ett större djupgående än 2,82 meter. Max höjd är 22 meter. Fartyg med stort djupgående i kanalen ska vara uppmärksamma på att vattendjupet kan minskas.

 • Blåstavlor är vita diagonala tavlor som upplyser om att det är cirka 300 meter kvar till bro eller sluss.
 • Fripåle är rödvita pålar som är placerade framför en sluss eller bro. Ett fartyg får varken passera en fripåle i anslutning till en sluss eller bro, eller förtöja mellan en fripåle och en sluss eller bro, innan pågående verksamhet har avslutats och kanaltjänstemannen gett klartecken för passage.
 • Signal från bro eller någon annan signal ska följas. Om en kanaltjänsteman ger andra anvisningar för sjötrafiken har dessa prioritet före fastställda ljus- och ljudsignaler.

Allmänna råd Göta Kanal

 • Det är inte tillåtet att bada i farleden i anslutning till broar och slussanordningar. Fiske i anslutning till broar och slussanordningar, som kan påverka passagen, bör undvikas.
 • Alla fartyg ska följa kanalhållarens säkerhetsanvisningar vid slussning och bropassager, samt fortlöpande hålla sig underrättade om kanalhållarens information om sjötrafiken på kanalen.
 • Fartyg med en längd av minst 15 meter bör vara utrustade med AIS respektive VHF och ständigt passa VHF-kanal 16 samt 10 under gång på Göta kanal. Därutöver bör fartyg och fritidsfartyg ha tillgång till mobilnät för att kunna ta del av aktuell sjötrafikinformation från kanalhållaren via SMS-tjänst.
 • Fartyg får inte segla, ankra eller förtöja i en grävd eller sprängd del av kanalen. Man får dock förtöja vid en brygga eller i en hamn i en grävd eller sprängd del av kanalen.
 • Ett fartyg som ligger förtöjt vid kaj i kanalen bör under mörker och vid nedsatt sikt ha lämplig bländfri belysning så att det är synligt för passerande fartygstrafik.
 • Högsta tillåtna fart i kanalen är 5 knop. Alla fartyg ska alltid framföras med säker fart, det vill säga en fart i vilken de hinner undvika eventuella kollisioner och kan fås att stanna upp inom en för situationen lämplig distans. Vid nedsatt sikt bör fartyg och fritidsfartyg framföras med minskad fart.
 • Fartyg som har fler än 12 passagerare ombord i kommersiell trafik har företräde framför andra fartyg. Fritidsfartyg ska ge företräde åt alla andra slag av fartyg vid passage i grävda eller sprängda delar av kanalen.
 • Möten och omkörningar får endast genomföras om siktsträckan, farledsutrymmet, strömförhållandena och omständigheterna i övrigt medger att de kan genomföras på ett säkert sätt. Ett fartyg och fritidsfartyg får inte köra om ett annat fartyg eller fritidsfartyg i grävda eller sprängda delar av kanalen om inte det upphunna fartyget gett sitt medgivande till omkörningen.

Vid Spetsnäskanalen ska fartyg som går västerut signalera tre långa. De som går österut signalerar en lång ljudsignal. Notera också anmälan via VHF i bilden.
Bild:Transportstyrelsen.
Vid Spetsnäskanalen ska fartyg som går västerut signalera tre långa. De som går österut signalerar en lång ljudsignal. Notera också anmälan via VHF i bilden.

Allmän farled

Göta kanal är en så kallad allmän farled. Begreppet allmän farled innebär oftast att det är Sjöfartsverket som är en så kallad farledshållare och därför ska stå för utmärkning och nödvändigt underhåll för att farleden ska gå att använda.

”I Göta kanal så har detta ansvar dock blivit ålagt AB Göta Kanalbolag. Sjöfartsverket ser positivt på att Transportstyrelsen tagit fram en ny kanalföreskrift, vilken kan öka säkerheten på kanalen samt att regelverket blivit mer lättbegripligt”, säger Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverkets infrastrukturavdelning.


Så här svarar Mats Hörström på Transportstyrelsen på min fråga om hur det kommer sig att Sverige inte följer de internationella reglerna för kanalfart som gäller tex i Europa:


”Regelverket följer i tillämpliga delar internationell norm, men är i huvudsak anpassad efter våra nationella förhållanden gällande sjötrafiken på Göta kanal. Genom vårt globala maritima nätverk har vi haft en bra omvärldsbevakning i detta avseende. Därigenom har vi kommit till insikt att nationella tillämpningar förekommer globalt för liknande sjövägar. Alltså är inte vår tillämpning unik i detta sammanhang.


Likaså var detta ett önskemål från branschen och som vi har varit lyhörda på, även om vi är väl medvetna om att kanalen besöks av utländska sjöfarare från både när och fjärran.


Förutom vår nya föreskrift för sjötrafiken på Göta kanal, rekommenderar jag att sjöfarare även tar del av kanalbolagets skepparguide innan färden påbörjas. Detta skapar förutsättningar för både en säker och trevlig upplevelse på kanalen”, avslutar Mats Hörström.