Förslag till dagordning

Sveduddens Båtklubb

Årsmöte 2020.03.03, kl 1900 i SBK:s klubbhus.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Frågan om mötet är utlyst i rätt tid

3 Godkännande av dagordning

4 Val av mötesordförande.

5 Val av mötessekreterare

6 Val av två justeringsmän – tillika rösträknare

7. Genomgång av föregående årsmötes protokoll

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Revisionsberättelse – frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av årsavgifter för 2020

11. Anslag till undersektioner

12. Stadgeenliga val:        Ordförande – 2 år

Sekreterare – 2 år

En styrelsesuppleant – 2 år

Två intendenter – 2 år

Revisorer. 2 st – 1 år

Valberedning 3 st – 1 år

13. Övriga val:          Festkommitté 2 st – 2 år

Informationsansvarig – 1 år

Ansvarig för klubbguide – 1år

14. Information om SBK:s hemsida

15 Informationspunkter

 • Kameraövervakning av hamnen
 • Vårens arbetsdagar 18/4 och 25/4
 • Vättern kors och tvärs – vilande 2020
 • Bottentvätt av båtar vid kranen
 • Rapport från VSF:s årsmöte i Gränna 19/1 -20
 • Tankning av diesel i hamnen _ hävert kommer att inköpas
 • Erhållet ekonomiskt bidrag från Habo kommun

16. Diskussionspunkter

 • Förfrågan från Vattenscooterklubben – Fabian Sönnermyr
 • Arbeten i hamnen vid arbetsdagarna
 • Bemanning av kiosken sommaren 2020
 • Nytt tak över altanen
 • Muddring i hamnen
 • SBK:s vår/försommarfest
 • seglarskola för barn/ungdomar i juni 2020
 • Visingsö runt från Svedudden
 • Bildandet av en Seglingskommitté’
 • Festkommitténs arbete räknas som arbetsdagar?

17 Övriga frågor

18 Mötet avslutas

Välkomna till årsmötet

Styrelsen i SBK

Lämna ett svar